കുഴിനഖം പരിഹരിച്ച് നഖങ്ങളുടെ ഭംഗി നിലനിർത്താൻ…👌

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും കുഴിനഖം എന്നത്. കുഴിനഖം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഓയിൽ മെന്റുകളും മറ്റും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ കുഴിനഖം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്.

   

നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം .ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കുഴിനഖം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും കുഴിനഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറുന്നതിനെ വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്നതായിരിക്കും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കുഴിനഖം പോകാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

മേഘത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിന്ന് നിർത്തുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്തം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. അതുപോലെതന്നെ ഒത്തിരി ആളുകളെ കുഴിനഖം ഉള്ളപ്പോൾനെയിൽ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും കുഴിനഖം പോകാത്തവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലെ കാലുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴിനഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ് ചെരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലുകളിൽ വെള്ളം നനവ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതു കുഴിനഖംഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാത്തതും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.