ചാമ്പാ ദിവസം ഇങ്ങനെ വ്രതം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും… 😱

നാളെ ധനുമാസത്തിലെ അതിശക്തിയാർന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നാളെ മാർഗ്ഗ മാസത്തിലെ അതി വിശിഷ്ടമായ ശുക്ലപക്ഷേ ഷഷ്ടിയാണ് അതായത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ മുരുകൻ താരകാസുരനെ വധിച്ചത് കണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് മുരുകന് സ്തുതിച്ച ചന്ദന സ്തുതിച്ച ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷമായി കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നാളത്തെ ഷഷ്ടി ദിവസം വ്രതം എടുക്കുന്നവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ വിളക്ക് തെളിയിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരെ എന്ത് വഴിപാട് ചെയ്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി ആഹാരം കഴിച്ചതോടുകൂടി അരിയാഹാരം പൂർണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക.

എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ പോയോ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അരിയാഹാരം കാര്യങ്ങളും മറ്റും എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വളരെ ലഘുവായിട്ട് ജലവും എന്തെങ്കിലും പഴവർഗങ്ങളും കഴിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. വ്രതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും.

മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിങ്ങളെ വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണ്. പകലുറക്കം നാളത്തെ ദിവസം പകലുറക്കം പാടുള്ളതല്ല നാളെ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ നാളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രധാന പ്രതിഷേധയായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലായാലും സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ പോയി കണ്ട് തൊഴുക എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.