വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാണോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.

ഇന്ന് വൃക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഡയല്സ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ എണ്ണം മെഷീന്റെ എണ്ണം ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.പ്രക്രോധം എന്ന് പലരും വിവരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി പല രോഗങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുവരുന്ന കൂട്ടത്തിലെയും അത് ബാധിക്കുന്നു പലപ്പോഴും വൃക്കരോഗം ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് 60 70% നഷ്ടപ്പെട്ട കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുക.

   

വൃക്കകൾ ശരീരത്തിൽ വായിക്കുന്ന പങ്ക് സാരമില്ല അവർകളുടെ ആരോഗ്യം പലവിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷണരീതികൾ എല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞ വൃക്കകളിൽ ഇത് പലപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

ഇത് വൃക്ക തകരാർ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു. പ്രക്രോധത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ സാധാരണയായി അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാക്കില്ലെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ ചില ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ വഴി വൃക്ക രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യത്തെ പുറന്തള്ളുന്ന അവയവമാണ് വൃക്ക ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിലും രണ്ടു കളാണുള്ളത് രക്തശുദ്ധീകരണം.

ചുവപ്പ് രക്താനുകൾ ഉൽപാദനം ധാതുലവണ നിയന്ത്രണം രക്തസമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയവയാണ് വൃക്കകളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വൃക്കകൾ പണിമുടക്കം വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ സാധാരണയായി അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാക്കില്ലെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ ചില ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *