വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ എളുപ്പത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ ഇതാ കിടിലൻ വഴി…

വസ്ത്രങ്ങളിൽ കറുപ്പിടിക്കുന്ന സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമുകളിലും എല്ലാം കോടതി വളരെയധികം ചെടിയും കരയും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കരയും ചെളിയും പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നത് സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇതിനായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളിലെ ഗോൾഡറുകളിൽ.

   

പേസ്റ്റ് പുരട്ടുന്നതിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളിലെ പറയും ചെളിയും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പേസ്റ്റ് പുരട്ടുന്നതിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കോളറുകളിലെ എത്ര കടുത്തയും ചെളിയും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ എംപി സ്ത്രീകളുടെ നല്ല കല്ലുകൾ എല്ലാം.

വെച്ച് കറുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം കാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നാശാകുന്നതിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറയും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗമാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ പേപ്പർ ചുരുട്ടി ചെറിയ ബോളുകൾ ആക്കി വാഷിങ്മെഷീനിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നഷ്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.