കുളി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബം മുടിയുന്നതിന് കാരണമാകും…

പണ്ടുമുതലേ പല കാര്യങ്ങളും ആചാരത്തിന്റെയും അനുഷ്ഠാനത്തെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്തു പോരാറുണ്ട്. പണ്ടുള്ള കാരണവർമാരാണെങ്കിലും പഴയ തലമുറയിൽ പെട്ട ആളുകൾ ആണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്.

ഇത്തരം അറിവുകൾ പൂർവികർ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗവും അത് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ദോഷങ്ങളും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരാറില്ല.ദോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത്. അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തത്.ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭാരതീയ വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരവും ജ്യോതിഷപരമായും വളരെയധികം.

   

അറിവുകൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയും പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും കൂടി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ്.

പറയുന്നത്.കുളി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുളികഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്തു വരേണ്ടതാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിനും കുടുംബാ ഐശ്വര്യത്തിനും അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *