മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി…

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകൻ ആണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തരെ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന നാഥനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കൈവിടാതെ എന്നും അനുഗ്രഹം നൽകി ആശിർവദിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഏത് സങ്കടക്കടലിൽ കിടന്ന് വിളിച്ചാലും ഏത് സങ്കടത്തിന്റെ കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ വിളിച്ചാലും.

   

സന്തോഷത്തിന്റെ തിരമാലകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മൂടി പത്തര കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന ലോകനാഥനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പോലും ഒന്നും ഭഗവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പല പല രൂപത്തിൽ പല വ്യക്തികളുടെ രൂപത്തിൽ പല ജീവികളുടെ രൂപത്തിൽ ഒക്കെ വന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പല സംഘടന ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സഹായിക്കുന്ന

ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെന്ന് പറയുന്നത്. അനുഭവസ്ഥർ ആയിരക്കണക്കിനാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് ഒന്നും നീറുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ വന്ന മമ്മയുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എത്ര ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ആയിരുന്നാലും നാം വളരെയധികം. ജോലിയുടെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ.

പോലും കൃഷ്ണനാമം ഒന്ന് ജപിച്ച് നോക്കിക്കേ ഭഗവാൻ നിഷ്പ്രയാസം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഘട്ടങ്ങളും ആ തൊഴിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ തീർത്തു തരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ബന്ധുക്കളും മിത്രാദികളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.