കണ്ണേറ്ദോഷം പ്രാക്ക് എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ ഇതാ കിടിലൻ വഴി..

അയലത്തുള്ളവരുടെ കണ്ണേറ് പ്രാക്ക് എരിച്ചിൽ ചെയ്ത്തുദോഷം വിളിച്ചു ദോഷം നാവേറ ദോഷം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ആണ് ഒരു രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിറ്റിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോടാ ആ രീതിയില് കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖവും ദുരിതവും ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ.

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണൂർ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അയൽപക്ക കാരവും ബന്ധുക്കളും തമ്മിൽ ഇഷ്ട കുറവുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട കുറവില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഇവർ നേടിയെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അസൂയയും ദേഷ്യവും അതുപോലെ കണ്ണേറും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.

വീട്ടിൽ ഒരു സന്തോഷം വന്നാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം വാങ്ങുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ നല്ല കാര്യം സംഭവിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആധികേർ മനസ്സിൽ എരിച്ചിൽ കയറും വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മനപ്രയാസം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാവെടുത്തു വളയോ അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് എറിഞ്ഞു പ്രാവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പഴിച്ച് ചെയ്യും.

ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്ന ഏൽക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലാതെ മുന്നിൽ തന്നെ അല്ലാതെയും പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ മിക്കവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്അസുഖങ്ങൾ വരുക.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.