വൈറ്റമിൻ ഡി യുടെ കുറവ് മൂലം ആരോഗ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്…😱

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. മനുഷ്യനെന്ന പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സ്വസ്ഥനങ്ങളെ പോലെ പ്രകൃതിയിൽ നടന്ന വൈറ്റമിൻ ഡി സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെപ്രകൃതിയുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മൃഗങ്ങളാണ്.

   

സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ വളരെയധികം ലഭ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ ആവശ്യമായ അളവിൽ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വരുമായിരിക്കും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെപൊതുപ്രകാശം തീരെ ലഭിക്കാത്തവരുമാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും.ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റൊരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിഷൻസി എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്.

മനുഷ്യനെ വൈറ്റമിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമാകുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ ലഭ്യമാധ്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ്. തിളപ്പിക്കാത്ത പാല് ബട്ടർ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭ്യമാകുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കൊളസ്ട്രോളുമായി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്ന അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി ലിവറിലും കിഡ്നിയിലും വെച്ചാണ് വൈറ്റമിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ദുർമുകളിലേക്ക് ബാധിക്കണം അതുമാത്രം ഓരോ നമ്മുടെ ത്വക്കിന്റെ അടിയിൽ കൊളസ്ട്രോളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.