നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.😱

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി പടികയറി വരുന്ന സമയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിലവിളക്ക് എന്നു പറയുന്നത് സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സംഗമസ്ഥാനമാണ് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പടികയറി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലവിളക്ക് അവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കണം.

   

ആരാണ് മഹാലക്ഷ്മി സകല ഐശ്വര്യത്തെയും സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഉയർച്ചയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദേവതയാണ് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ തൃപ്തി സന്ധിക്ക് ആ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി വരുന്ന പോലെ തന്നെ പടിയിറങ്ങി പോവുകയും.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപകടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടതകളും കടബാധ്യതകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു നിറയുന്നതും ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ അതായത് ത്രിസന്ധ്യയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ.

നമ്മൾ യമദേവനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാദിവസവും നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിളക്കിന് തിരികൊളുത്തുന്ന ത്രിസന്ധ്യാനേരത്ത് വീട്ടിൽ തൂത്തുകുട്ടി തീയിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.