ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ മനസ്സിലാക്കുക.

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുരു ശാസ്ത്രം തൊടുകുറി ഒരു ഫലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേപടി നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. യുള്ള വളരെ സത്യമുള്ള ഒരു തൊടുപുഴ അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ മൂന്ന് ഭാവത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ വിഷ്ണുമായ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രമാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ചിത്രമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങൾ മൂന്ന് ശക്തിയുള്ള ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നടന്ന് കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക മനസ്സിൽ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുചിത്രങ്ങളിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കുക.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് മന്ത്രിയാണ് ഈ ചിത്രമാണ് എന്നെ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും മൂന്നു ഭഗവാന്റെ ചിത്രമല്ലേ.