കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം..

പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലും രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് . മുഴങ്ങി ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ബൈപ്പാസിന് പെരിഫറൽ ബൈപ്പാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബൈപ്പാസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്ത ധമനികളിൽബ്ലോക്കുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾആ ബ്ലോക്ക് സംഭവിച്ചത് രക്തധമനികൾഅത്തരത്തിൽ ആൻജി പ്ലാസ്റ്റിക് മൂലം സാധിക്കാത്ത ബ്ലോക്കുകളെയാണ് ബൈപാസിലേക്ക് വിടുന്നത്.

അതുകൊണ്ടാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കെല്ലാമലുകളെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ പോകുന്നത്.പലതരത്തിലുള്ളബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഏതെല്ലാം രോഗികൾക്കാണ് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം രോഗികൾക്കാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൈകാലുകളിലെ ബ്ലോക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നഅവർക്ക് ഒരു രോഗിയുടെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യകേ ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന ഡോക്ടറിനെ കൃത്യമായി അറിവുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലിറ്റിയാണ് വാസ്കുലാർ സർജറി. അഡ്വാൻ കാലിലുണ്ടാകുന്ന ബൈപ്പാസ് സർജറി നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നിൽക്കില്ല .

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് സർജറി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്നത് ഡോക്ടർക്ക്രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.വലിയ മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നീളമുള്ള ബ്ലോക്ക് വളരെയധികം കാൽസ്യം വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി ബ്ലോക്കുകള് അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *