നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിന്..

ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സാധ്യമാകുന്നതിന് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഏതു തന്നെയായാലും അത് നമ്മുടെ നടത്തിയെടുക്കുന്നതിന്കിട്ടുന്നതിന്.

   

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാര രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.ഇത് നിങ്ങളുടെ മൂന്നുദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതെന്തുതന്നെയായാലും എന്ത് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറി നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്നവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ കാര്യം പോകുന്നതുമൂലം വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും അത്തരക്കാരെ ഈ കാര്യം ചെയ്തു നോക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈശ്വരവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് .ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ചെയ്യാം ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളാണ് ഏറ്റവുംഅനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്.സ്ഥിരസമയില്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലാതെ വേറെ ഒറ്റ ദിവസം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.നല്ല ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാണ്. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സന്ധ്യ സമയത്താണ്ധർമ്മം ഫലമായി ലഭിക്കുന്നതിന് സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിലുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *