വീടിന്റെ വാസ്തു പ്രകാരം പ്രധാന വാതിൽ ദിശയിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലത്..

വാസ്തു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആ വീടിന്റെ ദർശനം എങ്ങോട്ടാണ് എന്നാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിജയ പരാജയങ്ങളെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളെ ആ വീടിന്റെ ദർശനം വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എവിടേക്കാണ് ഒരു വീടിന്റെ ദർശനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോർ എങ്ങോട്ടാണ്.

   

സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതാണ്അതായത് ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ നീണ്ടൂർ ഏത് ദിശയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് വീട് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ആക്കുന്നത് വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോർ എങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് അതാണ് ആ വീടിന്റെ മുഖം ആ വീടിന്റെ ദർശനം എന്നതാണ് സാരം.പ്രധാനമായും എട്ടുതരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് വാസ്തുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഒരു വീട് ദർശനം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ചില ദർശനങ്ങൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠവും വളരെയധികം ഗുണകരവും മറ്റു ചില ദർശനങ്ങൾ വലിയ ദോഷവുമായി ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.എട്ട് ദർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ടായിരിക്കും കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ട്തെക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ട്. തെറ്റുകൾ കോട്ട ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടുകളുണ്ട്.

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് ദർശനമുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുകളുടെ ഇങ്ങനെ എട്ട് ദിക്കുകളിൽ ആണ് വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിൽ മുഖമായി വരുന്നത്. കേരള വാസ്തുപ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും ഏതു ദശയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *