മൈഗ്രേന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരവും…

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തലവേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കും. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തലവേദന വരവാകുന്നതാണ് ചിലർക്ക് എണ്ണ തേച്ച് അധികമായാൽ തലവേദന വരും ചിലർക്ക് വെയിൽ അധികം കൊള്ളുമ്പോൾ തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതായത് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദന എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സ് മൂലം അതായത് എക്സാമിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന്റെയും ടെൻഷൻ മൂലം തലവേദന വരാൻ.

   

പലതരത്തിലുള്ള തലവേദനകൾ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ ഏറ്റവും കഠിനമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും തലവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും മൈഗ്രേൻ എന്തുപറയുന്നത്. മൈഗ്രേൻ തലവേദന ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വരും അത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകും എന്നാണ് അത്രയ്ക്കും വളരെയധികം കഠിനമായ ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നത്. ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് .

എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. മൈഗ്രേൻ എന്ന് പറയുന്ന തലവേദന എവിടുന്നാണ് ശരിക്കും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പലപ്പോഴും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്മൈഗ്രേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർവിപ്ര പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് മൂലമാണ് പലപ്പോഴും എംആർഐ കാനുകളും.

എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാതും ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് വളരെയധികം ആളുകളും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികളിൽ ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *