വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കരുത്.

വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണ് ആ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വദേവി ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടം കൂടിയാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. അടുക്കളയിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി വസിക്കുന്നു. വരുണദേവനും വായുദേവനും അഗ്നിദേവനും വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വീടിന്റെ അടുക്കളേ ഏറ്റവും പവിത്രമായി ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.

   

എന്താണ് ഈ അരുതാത്തത് വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയി വസ്തുക്കളുടെ വെക്കുന്നത് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫലം നൽകുന്നതിന് കാരണമാകും. അത് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ദോഷമായി വന്നു ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സൂക്ഷിക്കാൻപാടില്ലാത്തത് ഇനി അഥവാ സൂക്ഷിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് .

എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒരിക്കലും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ വസ്തുവാണ് ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത്.ഒരിക്കലും ചൂ അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കരുത് പല വീടുകളിലും ജൂലൈ അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നു.അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ച പീഡകളും ദുഃഖങ്ങളും വിട്ടു ഒഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൃത്യമായ കാരണമാണ് .

യാതൊരു കാരണവശാലും അടുക്കളയിൽജൂലൈ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.ചൂല് എപ്പോഴും വീടിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ വീടിനു പുറത്തായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയെ അല്ല എങ്കിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജനം.അടുക്കളയിൽ ഒരിക്കലും സുജൂലെ സൂക്ഷിക്കരുത് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ളവരാണ്. കാലത്ത് പലരും മുറം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *