നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ട്…

വളരെയധികം ആളുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് നെഞ്ചിരിച്ചത എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നെഞ്ചരിച്ചൽ അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.ഇതിന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അതായത് ജി ഇ ആർ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്.

   

ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്ഇതിനെ എടുക്കേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഇപ്പോഴാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടത്.നമ്മുടെ ഷേയത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് അതായത് അന്നദാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.സാധാരണ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അന്നനാളത്തിലൂടെതാഴേക്കിറങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ആമാശയത്തിലെ എത്തുന്നു.പിന്നിടാം ആമാശയത്തിൽ അന്നനാളത്തിന്റെയും ഇടയിലായിഒരു ശക്തിയേറിയ പേശിയുണ്ട് ഇതൊരു വാൽവ് പോലെയാണ്.

പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഭക്ഷണം അതിലൂടെ ഇറങ്ങി താഴെ ആശയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ച് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വാൽവ് ക്ലോസ് ആകുന്നു. ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ദഹനപ്രക്രിയയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ചെറുകുടൽ എന്നിങ്ങനെ പോയി ദഹനം നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ വാൽവിൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം നേരെയും നാമശയത്തിൽ നിന്നും നാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്.

അതായത് ഈ ഗ്യാസ് ഓടുകൂടി ഭക്ഷണപദാർത്ഥം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നൊരു വിധം ഒത്തിരി ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം നെഞ്ചിലെ എരിച്ചിൽ അതുപോലെതന്നെ വയറിനെ മുകൾഭാഗത്ത് വളരെയധികം എരിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ചില നാളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഞ്ചരിച്ചില് കാണുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും അത്രയ്ക്കും വേദനയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *