പ്രമേഹരോഗികളെ കൈക്കാൽ തരിപ്പും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ..

പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തന്നെയിരിക്കും കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടു പുകച്ചൽ എന്നത്.ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞരമ്പ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥഅതിനാവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അഥവാ പോഷണങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും മാത്രമല്ല ഷുഗർ തന്നെ അതിനെ ദ്രവിപ്പിച്ചു കളയുന്നതും ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്.ഇതു കാരണം കൈകളിലും കാലുകളിലും വരുന്ന.

തരിപ്പ്പലപ്പോഴും വിരലുകളും മുടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥഅതുപോലെതന്നെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി വാങ്ങുന്നതും അതോടൊപ്പം കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യത കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും ക്രിയാറ്റിൻ അധികമാകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ ഘടനയിൽ ആയിരിക്കും. അതുമല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രത്യേക പുരുഷന്മാരിൽ നോക്കുകയാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്ഇത് എല്ലാം തന്നെ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ.

   

പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഷുഗറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശരീരഭാവങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന തരിപ്പുകളെഎന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഷുഗർ എന്ന രോഗം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല. ഷുഗർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലപ്പോഴും കാണിക്കാറില്ല എന്നാൽ ശരീരം 5,8, 7 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആണ്ഇതുവരെ കേടുപാടുകൾ നമ്മുടെ ശരീരം പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തിയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *