ഈ രണ്ട് ഇലകളിൽ ഒന്ന് തൊടു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ എന്നു പറയാം.

തൊടുകുറിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ഫലങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനുമുമ്പും ഞാൻ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ആ ഫലങ്ങൾ ഒക്കെ ശരിയായി വന്നു ഒരുപാട് പേര് അബലങ്ങളൊക്കെ സത്യമായി അല്ലെങ്കിൽ സത്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം വഴി പറയാൻ പോകുന്ന ഫലങ്ങൾ.

   

എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന നിങ്ങളൊന്നും നടന്ന് കിട്ടണം എന്ന് ഏറ്റവും അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എപ്പം നടക്കും എങ്ങനെയാകും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇലകൾ ഇലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും വളരെ ദിവ്യമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെടികളുടെ ഇലകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്.

നമുക്കറിയാം തുളസി വൈഷ്ണവാദി ആരാധനകളിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു തുളസിയില നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തുളസിയില എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇലയാണ് തുളസിയില എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *