കൃത്യമായ ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിത്യരോഗിയാകും.

നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഉറക്കം ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുരുതുല്യനായ ഡോക്ടർ ബിപി ഗംഗാരനോട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്സ് ഒരു നിർവചനം സന്തോഷം ഓൺലൈനിൽ നിർവചനം സാറ് പറഞ്ഞ ഉത്തരം എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഒരു കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നു. ഗുളിക ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സുഖമായി രാത്രിയിലെ ഉറങ്ങാം എങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ്.

അതാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ശാരീരികമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രത കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭംഗിയായി ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ ഓർമ്മ ശരിയാകണമെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെത്തന്നെ നല്ല ഒരു ഉറക്കം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാധാരണഗതിയിലെ കൂടുതൽ സമയവും ഉറങ്ങുകയും കുറച്ചുസമയം ഉണർന്നിരിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

   

ക്രമേണ ഉറക്കത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ 50 വയസ്സിനുശേഷം ഉറക്കം കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണയായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു എട്ടുമണിക്കൂർ നല്ല സുഖ ഉറക്കം ഒരേസമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ഒരേസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഈ എട്ടു മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷേ എട്ടുമണിക്കൂർ ഉറക്കം സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല കിട്ടി എന്നും വരില്ല. ചെറിയ വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഏഴുമണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറക്കം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാറ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *