തെച്ചിപ്പൂക്കളെ കണികണ്ടുണർന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന 10 ചെടികൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗമായി മാറും എന്ന് തന്നെ പറയാം. ദൈവാംശമുള്ള ഈശ്വരാധീനമുള്ള ചെടികൾ നിർബന്ധമായും ഏതൊരു വീടിന്റെ മുന്നിൽ നട്ടുവളർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ വളർത്തിയാൽ അത് വളർന്ന് ആ ഒരു പൂങ്കാവനം വീടിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നതായിരിക്കും.

എന്നുള്ളതാണ്. വാസ്തുപരമായിട്ട് ഇത്രയധികം പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ 10 ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്ത് വൃക്ഷലതാദികൾ വീടിനു മുന്നിലായി വളർത്തേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ചിലരുടെ വീട്ടിൽ ഈ പത്തും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഭാഗ്യവാന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവതികളൊക്കെ.

   

ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം അറിയാനായിട്ട് അതിയായ ആകാംക്ഷയുണ്ട്.10 ചെടികൾ ഏതാണെന്നു നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഏതൊരു വീടിന്റെ മുന്നിലും നിർബന്ധമായിട്ടും നട്ടുവളർത്തേണ്ടത് ദേവി സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തെച്ചി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി എന്നു പറയുന്ന തെച്ചിപ്പൂവ്.

തെറ്റി നിർബന്ധമായിട്ടും വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഏത് ഭാഗത്തോട്ടും ദർശനം വരുന്ന വീട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മുൻഭാഗത്ത് കണികണ്ട് ഉണരുന്ന രീതിയിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തെച്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തെച്ചിപ്പൂക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങി പോയാൽ ഒരു കാര്യത്തിനിറങ്ങി തിരിച്ചാൽ സർവ്വം മംഗളമാകും സകലതും വിജയമായി ഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *