ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണി കാണേണ്ടത്.

ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ 24 മിനിറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദിവസത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ.നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ ദിവസത്തെ ഫലങ്ങളെ നിർണയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജ്യോതിഷത്തിലും പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു 30 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ.

   

ഒരു 24 മിനിറ്റ് അത്രയേറെ നിർണായകമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണികാണുന്നത് രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കും കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ആ ദിവസത്തെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വസ്തുക്കൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ കാണാൻ പാടില്ല ഈ വസ്തുക്കൾ കണ്ടാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ശുഭ സൂചനയാണ് ശുഭ ശകുനമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറ്. നമ്മളുടെ ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും.

ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് രാവിലെ ഒരു വ്യക്തി ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം കാണേണ്ട വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്നൊക്കെയുള്ളത്.

ഇതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്കും നമ്മളിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ രാവിലെ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ദിവസത്തെ ഫലങ്ങളിൽ വലിയ സാന്നിധ്യം സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *