വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമായി തീരുന്നത് ഈ സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കും

ചില പ്രത്യേക നാളുകാർ പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ലതാണെന്ന് വേണം പറയുവാൻ ഇതിൽ പൂരം പോരുട്ടാതി അവിട്ടം രോഹിണി തിരുവാതിര എന്നിവയെല്ലാം പെടുന്നു. മകം അശ്വതി അത്തം പോലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഉത്തമമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ മകം നാളുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറെ ഉത്തമമാണ്.വേണം പറയുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ത്രീ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. മകം പിറന്ന മങ്ക എന്ന് പൊതുവേ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

   

ചിങ്ങനാശ്ശേരി പിറന്നവരാണ് മതം നാളുകാർ സിംഹമാണ് ഇവരുടെ രാശി രൂപം ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ വീരുള്ള സ്ത്രീകൾ. ധൈര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയാം ബുധനാണ് ദേവത ഇതിനാൽ മധുരമായ സംസാരിച്ച ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ്. അല്പം അങ്കാരം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതം കൂടിയാണ്. പൊതുവേ ഇത്ര നാളുകാരായ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരാകും വീടിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രം.

വീടിന്റെ കിരീടവും ചെങ്കോലും ഇവരുടെ പക്കൽ ആയിരിക്കും.വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമായി മാറുന്നവരാണ് ഇവർ. വീടിന് നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവും സമ്പത്തും ഉള്ളവരാകുന്നു. നല്ല സന്താനഭാഗ്യവും ഇവർക്കുണ്ടാകും. അതായത് നല്ല മക്കൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ നിൽക്കാൻ പൊതുവേ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ എന്നാൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലെ അധികാരികളുടെ പ്രിയം നേടുന്നവർ ആയിരിക്കും.

അല്പം അലസ സ്വഭാവം ഉള്ളവരും ആകുന്നു. സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ കൂടിയാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും തിരികെ സഹായം ലഭിക്കാൻ വിഷമമാണ്. ഇത്തരം നാളിലെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് ഐശ്വര്യം നൽകും. അളന്നു തൂക്കിയും സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഈ നാളിലെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ വായാടികൾ അല്ല എന്ന് അർത്ഥം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *