വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പൻ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ….

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിമന പ്രതീക്ഷയെ വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങളിൽ കരിമ്പന വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കളയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിമ്പന എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളെ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ആക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

   

ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയും വസ്ത്രങ്ങളെ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ആക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിമ്പൻ ചെയ്യുന്നതിന് വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നതിനും പലരും ഇന്ന് ബ്ലീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.

ഇത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ നാശമാകുന്നതിനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ കരിമ്പന എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് എപ്പോഴും വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നബിദികർ എന്ന് പറയുന്നത് വിനീഗർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളെ കരിമ്പന നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും.

വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല ലഭിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെ വിനീഗറും ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കരിമ്പനയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പന എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സാധിക്കും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് മുഴുവൻ കാണുക.