മലബന്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും..😱

ഒത്തിരി ആളുകളിൽ വളരെയധികം രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും അതുപോലെതന്നെ ഒത്തിരി ആളുകളെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും മലബന്ധം എന്നത്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ദഹനം പോലെ തന്നെ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആഭരണവും വിസർജനവും. ശരിയായ രീതിയിൽ വിസർജനം നടക്കാതിരുന്നാൽ.

   

അത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ലിവർ എന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്സിഫിക്കേഷൻ. ലിവറിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റുംനീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് സാധാരണയായിഇൻഡസ്ട്രിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് സഹായത്തോടെ പുറത്തേക്ക് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

.എന്നാൽ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലഎങ്കിൽ മലബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്ക് പോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ മൂലകരണം എന്നുപറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ഇട്ടോക്സിഡേഷൻആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത പോലും.

ഇത്തരം ആളുകളിൽ വളരെയധികമായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിസി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മലബന്ധം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനേക്കാരണമാകും. ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മലബന്ധം ഉണ്ടായാൽ പോലും സ്കിന്നിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും. ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗുരുക്കളും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..