തുമ്മുമ്പോഴോ ചിരിക്കുമ്പോഴും അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം..

കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ എനിക്കും നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ വരുന്ന മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്നത്. ഈ അവസ്ഥയും ഡിസ്കിന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടും പ്രായമാകുന്ന സ്ത്രീകളിൽ 30% ആളുകളെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വാദിക മാറി പുറത്ത് പറയുകയോ ശാസ്ത്രീയമായ .

   

രീതിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുവം. ഈ ഒരു ലക്ഷണംശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തെയും വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും.എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.

നാല് രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂറിനറി ഇൻഫോർഡിനൻസ് തരംതിരിക്കുന്നത്.നന്നായി മൂത്രസഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രനാളിയിൽ വരുന്നഓവർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൺ മൂലം അമിതമായ അളവിൽ മൂത്രമല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ആകുന്ന അവസ്ഥയാണ്.കൂടുതലായും പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നത്.പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വീക്ക്മോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഡ്രസ്സ് ഇൻ കോർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

അതായത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മൂത്രമ ചെയ്തു പോകുന്ന അവസ്ഥ.അതായത് മൂത്രനാളികളിലെ വാൽവുകളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാൽവുകളിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്.കൂടുതലും ഞരമ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളും മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അടുത്തത് മെലപോസ്റ്റിനു ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളിലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണിത്. ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനവും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.