നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്പും എല്ലാം മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് .ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെയും അങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനെ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനെൻസ് അതുപോലെ ഡിസ്ക് ബാത്തോളജി കുറിച്ചുള്ളബന്ധത്തെയാണ്.

   

ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത്മൂത്രനാളിയിലെ വാൽവുകളുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതുമൂലം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാൽവുകളുടെയും മുകളിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായും ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മൂത്രത്തിന്റെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഡിസ്കിന്റെയും അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ളബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.കൂടുതലായും പ്രായമേറിയ സ്ത്രീകളിലെ 30 ശതമാനത്തോളം ആളുകളെ എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം.

കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയോ ശാസ്ത്രീയമായി പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഈ ഒരു ലക്ഷണം രോഗിയുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല മാനസിക ആരോഗ്യത്തെയും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുന്ന ഒരുകാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.

നാലു രീതിയിലാണ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനെൻസിനെ തരംതിരിക്കുന്നത് അതിലും ഒന്നാമതായി വരുന്നത് അൽഷി ഇൻകോണ്ടിടൻസാണ്. മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഹൈപ്പർടോണി കാരണം ഓവറായി കാരണം അമിതമായ അളവിൽ മൂത്രം പുറത്തേക്ക് ലീക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. കൂടുതലായും പുരുഷന്മാരിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. റോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹവും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.