നവരാത്രിയുടെ രണ്ടാം ദിവസം എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്…

നാളെ നവരാത്രിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ്.നവരാത്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാം ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം പിറയും ചേർന്നു വരുന്ന ദിവസമാണ്. നാളത്തെ രണ്ടാം ദിവസം അതായത് നവരാത്രിയുടെ രണ്ടാം ദിവസം ദേവിയെ ഏതോ ഭാവത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്.

   

എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബ്രഹ്മചാരിണി രൂപത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവ ഭക്തിനി ആഗനാഗ്രഹിച്ച ദേവി മാരകമുനിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഠിനതപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്.അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവിയുടെ രൂപം ആ തപസ്സിന്റെ വേഷവിധാനത്തോട് കൂടി.

നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മചാരിണി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സൂര്യപ്രഭയിൽ നല്ല ശോഭിതമായി നിൽക്കുന്ന ദേവിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു കൈയിൽ കമന്റിലും മറ്റൊരു കൈയിൽ രുദ്രാക്ഷവുംപിടിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാ വേഷവിധാനങ്ങളോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ദുർഗ്ഗാദേവിയാണ് അതാണ് ബ്രഹ്മചാരിണി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈയൊരു രൂപത്തിൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതായത് നവരാത്രിയുടെ ദിവസം നമ്മൾ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

അതിശക്തിയാർന്ന ദേവിയാണ് ഈ ദേവിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടുകയും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടു അവസാനിക്കുന്നതിനായി കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *