ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകള്‍ സ്ട്രോക്ക് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രായം കണ്ടിരുന്നു പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും തുടക്കം പ്രായമാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മധ്യവയസ്കരലും യുവതി യുവാക്കളിലും പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ അധികം ആയി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം സ്ട്രോക്ക് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതശൈലിയും മൂലം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോക്കും അതുപോലെതന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വളരെയധികം കൂടിവരുന്നത് എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഹാർഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിന്‍റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ്. കുഴലുകളിലെ വ്യാപ്തം കുറയുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന കുഴലുകളിൽ.

കൊഴുപ്പും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കോഴികളുടെ വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാരണമായി തീരും . അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേരത്തെ ഒട്ടക രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അതായത് കോശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലഭ്യമകഥ പോകുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആണ് സ്ട്രോക്കും അതുപോലെതന്നെ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലെ രക്തവും ലഭ്യമാകാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് .

ഹൃദയത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊരു കാരണമായി തീരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ളതുപോലെതന്നെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ രക്ത കുഴലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും തന്നെയായിരിക്കും ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ട രീതിയിൽ ലഭ്യമാകാത്തതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *