വെരിക്കോസ് വെയിൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനുംഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക…

ചില ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഞരമ്പുകൾ എല്ലാം വീർത്തു തടിച്ച് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നത് സാധാരണയായി പറയുന്നത്.അതായത് ആ ഭാഗത്തുള്ളതിരകളുടെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ ഭാഗത്ത് അശുദ്ധ രക്തം വന്ന നിറയുകയുംഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ.വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ.

   

ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലുകളിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്.സ്ഥിരമായി നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലെഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആയി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീര ഭാരം കൂടുതലും താങ്ങി നിർത്തുന്നത്. ഭാരം വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമിതഭാരമുള്ളവരേലും വെരിക്കോസ് വെയിൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് പ്രായം എന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രായം കൂടിയ ആളുകളിലാണ് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് പ്രായം കൂടുതൽകൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സീരകളുടെ ആരോഗ്യം കുറയുന്നതിനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ സീരിയലുകളുടെ ബലക്ഷയും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ രക്തയോട്ടം അഭാവം കുറയുകയും.

ആ ഭാഗത്തുള്ള രക്തംതിരകളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിനേ കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയും വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരാവുന്നതാണ്. എന്നാണ് പാരമ്പര്യ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പാരമ്പര്യമായും വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *