ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ ജീവിതത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയു…

ഇന്നത്തെ ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു തൊടുകുറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അത്ഭുതത്തോടുകൂടി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇന്ന് ഏകാദശിനാളു കൂടിയാണ് ഏകാദശി ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തൊടി കുറി ആയിരിക്കും. ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ചില ഫലങ്ങൾ.

   

ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം ഒന്നും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം.

അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിന്റെതാണ്. അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ 5 ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപക്ഷേ ഗുരുവായൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് കൂടിയായിരിക്കും അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്.

പാർത്ഥസാരഥി സങ്കൽപ്പത്തിൽ വലതു കൈയിൽ ചമ്മട്ടിയും ഇടതു കൈ നിൽക്കുന്ന പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിഗ്രഹം കുടികൊള്ളുന്ന ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രം ഒന്നാമത്തേത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *