കല്ലിൽ ഉരയ്ക്കാതെ തന്നെ എത്ര കരിമ്പൻ പിടിച്ച വസ്ത്രവും വൃത്തിയാക്കാം.

പലതരത്തിലുള്ള വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വെള്ളത്തോർത്ത് മുണ്ട് യൂണിഫോം എന്നിങ്ങനെ വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള പല വസ്ത്രങ്ങളുo നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ കറയും കരിമ്പനും പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. വെള്ളം നിറം ആയതിനാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ അഴുക്കുകൾ പറ്റി പിടിക്കുകയും.

   

അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഴുക്കുകൾ മാത്രമല്ല വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈർപ്പം തങ്ങിനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറുത്ത കുത്തുകളോടുകൂടി കരിമ്പൻ വന്നു ചേരുകയും ചെയുന്നു. ഇങ്ങനെ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ കറയും കരിമ്പനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ പിന്നീട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കളയാറാണ് പതിവ്. കരിമ്പൻ കളയുന്നതിനുവേണ്ടി.

പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ടുകൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാലും പലപ്പോഴും കരിമ്പനും കറിയും എല്ലാം വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകാതെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല.

വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലെ എത്ര വലിയ കരിമ്പനും കരയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറവും ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഇതുവഴി നമുക്ക് കഴിയുന്നു. അത്തരത്തിൽ കരിമ്പനും കരയും എല്ലാം നീക്കി വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ പുതുമ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ റെമഡിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.