ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മഹാലക്ഷ്മി കൂടിയിരിക്കും..

ഒരു വീട് വീടായി മാറുന്നത്, ഒരു വീട് അയച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞ വീട് മാറുന്നത്ആ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും ഒരു വീടിനെ വലിപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ ആഡംബരമോ ഒന്നുമല്ല ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീടിന്റെ അടയാളമായി പറയുന്നത്.ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മൂന്നുനേരവും മുട്ടില്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കണം.

   

മനോഹരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ മൂന്നുതരം ചുമ്മാ ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പറ്റില്ല വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കണം പത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളിലാണ് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്നത്.വീടുകളിലാണ് മഹാലക്ഷ്മി വാസമുള്ള വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ മാളിക കിട്ടി പണിതുവെച്ചാലും മനസമാധാനത്തോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.

എങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്മിവാസമുള്ള വീട് എല്ലാം ആ വീട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വെറും കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾ മാത്രമായ വീട് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത്വീട്ടിലെ ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

അതായത് വീട്ടിലെ ഗോതമ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ധാന്യങ്ങളാണ്. വീട്ടിൽ ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വശിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെയധികം വലുതാണ് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ പറയുന്നത് അരി നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടരുത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് എന്നത് അത് ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അതുപോലെ പാത്രം കാലിയാൻ നിൽക്കരുത് അത് മഹാലക്ഷ്മി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനു തുല്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *