വീട്ടിൽ ഇത്തരം ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കും.

വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ചില വൃക്ഷലതാദികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആ വീടിന് വലിയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചില ചെടികൾ ഒരുമിച്ച് നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ധനപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.

   

ഏതൊക്കെ ചെടികൾ വീടിന്റെയും ഏതുഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ച് തട്ടി വളർത്തിയാൽ ആണ് വീടിന് വളരെയധികം ഐശ്വര്യം സമ്പത്തും ലഭ്യമാവുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് വളർത്തുന്നതിലൂടെ ആ വീടിനെ ഐശ്വര്യവും സൗഭാഗ്യവുമായി മാറുന്നതായിരിക്കും. ഈ ചെടികൾ ഒരുമിച്ചു നട്ടു വളർന്നത് വീടിനെ വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും ലഭ്യമാകുന്നതിനായി സാധ്യമാകുന്നതാണ്.

സാമ്പത്തികഅഭിവൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നതിനായി ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.ആദ്യത്തെ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണയും അതുപോലെതന്നെ അടയ്ക്കാമരവും ആണ്. അതായത് കൃഷ്ണയും കവുങ്ങും ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്ത് നട്ടുവളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ കവുങ്ങിലേക്ക് കൃഷ്ണ വെറ്റില പടർന്നു കയറുന്നത് .

പോലെ നമ്മുടെ സമ്പത്തും പടർന്നു കയറും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണയും നിസ്സാരമായ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പടർത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് കൊതിച്ചു വിരുന്നതിനെ സാധ്യമാക്കുന്നതാണ്. വളരാനുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗമല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് മുഴുവൻ ആയി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *