നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ശിവ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടില്ലാത്തതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. വലിയൊരു കൂട്ടം നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന എല്ലാം കൊണ്ട് .

   

നമ്മൾ കരഞ്ഞുപോകുന്ന ചില മുഖങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ എന്ന്പറയുന്നത്.പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശിവ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽഭഗവാൻ സഹായത്തിനായി ഇതു കൈകൾ നീതി നമ്മുടെയെത്തും എന്നാണ് വളരെ വലിയ സത്യം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മഹാസത്യം എന്ന് പറയുന്നത്.നിങ്ങളുടെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജപിക്കേണ്ട പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മന്ത്രങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിവഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശിവ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനാണ്.നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെരക്ഷകർത്താവാണ് ശിവ ഭഗവാനെന്നത്. ശിവ ഭഗവാന്റെ 20 പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്തത്.

കയ്യിൽ ഒന്നും സമർപ്പിക്കാൻഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക യാണെങ്കിൽ യാതൊന്നും വേണ്ടാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏത് അറ്റം വരെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്നാൽ നമുക്ക് എതിരെ നിന്നാൽ പോലും ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് എതിരെ നിന്നാൽ പോലും ഭഗവാൻ നമുക്കത് നേടിത്തരുന്നത് ആയിരിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *