നടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ പുറം വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും..

എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ എങ്കിലും പുറം വേദന അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല.പുറംവേദത്ത് ആളുകൾ വളരെയധികം ചുരുക്കം ആയിരിക്കും കുട്ടികളിൽ പോലും ഇന്ന് എന്ന അസ്വസ്ഥത കാണുന്നത്.പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറംവേദന വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തലോണ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പുറംവേദന പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

   

സ്ത്രീകളിൽ ആയാലും പുരുഷന്മാരിൽ ആയാലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും പുറംവേദന എന്നത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പുറംവേദന നമുക്ക് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്.വിമാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറംവേദന വരുന്നതിനോട് സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.അതുപോലെതന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിൽ പുറംവേദന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ കുടവയർച്ച അടി അവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിലും.

അതുപോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പുറം വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇന്ററികളും മറ്റു സംഭവിക്കുന്നതും പുറംവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് തന്നെയിരിക്കും.അതുപോലെതന്നെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വഴിവയ്ക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും.സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പുറമേ വരുന്നതായിരിക്കും.

നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുറംവേദന ഇത് തരത്തിലുള്ള പുറമേയാണ് എന്നതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പുറംവേദനയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽനമ്മുടെ മൂത്രത്തിലെ രക്തം അല്ലെങ്കിൽ പത കാണപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെനടുഭാഗത്തായി അമിതമായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് കിഡ്നി തകരാറുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പുറം വേദനയാണ് എന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *