തിരുവോണ ദിവസത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ വർഷം മുഴുവൻ ഐശ്വര്യം.

തിരുവോണദിവസം രാവിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വന്നുചേരുന്നതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ദിവസം രാവിലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക വഴി ജീവിതത്തിലായി സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കും വർഷം മുഴുവൻ ഓണം തുടങ്ങിയ ഒരു വർഷക്കാലം നമുക്കെല്ലാം സമൃദ്ധമായി മാറുന്നതായിരിക്കും.

   

നാളത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പുണ്യ നിറഞ്ഞതാവണം എന്നുള്ളതാണ്.പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് കണി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഒരുക്കി കാണുന്നത്. എന്നാൽ തിരുവോണത്തിന് നമ്മൾ കണിക്കാറില്ല എന്നാൽ തിരുവോണ ദിവസം കളി കാണുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്.

അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലത്ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്നാളെ നിർബന്ധമായും അതായത് തിരുവോണദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ വിളക്ക് കൊളുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്.എണ്ണയും തിരിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

നിലവിളക്ക് കൊടുത്തി ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വൃത്തിയോടും കൂടി പുതുമയോടുകൂടി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ കണി കാണുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് കതിർലയാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *