വെരിക്കോസ് വെയിൻ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം .

കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നത്. കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെബ്സ തടിച്ച വീർത്ത് ചുരുണ്ടുകൂടി കെട്ടിപ്പിടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആർട്ടറീസ് രണ്ടാമത്തേത് ആർട്ട്സ് എന്നുപറയുന്നത് .

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ രക്തം മറ്റവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അവിടെനിന്ന് അശുദ്ധത്തെ തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി എത്തിക്കുകയാണ് സിരകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ സിരകളിലൂടെ പോകുന്ന അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പോകാതെ തിരകളിൽ തന്നെ കിട്ടി എടുക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്നതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമതായി സിരകളുടെ വാൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്നഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോൾ രക്തം തിരിച്ച് പോകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബ്ലോക്കുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. അവിടെത്തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് .

മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി പോകുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക്അത് കറക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിനെ തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ബ്ലഡ് കാലിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *