ഓഗസ്റ്റ് 20 വിനായക ചതുർത്തി ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്…

ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ദിവസം വിനായക ചതുർത്തിയാണ്. മഹാഗണപതി ഭഗവാന്റെ തിരുഅവതാര ദിവസമാണ്. ഈയൊരു ദിവസംഗണേശ പ്രീതിക്ക് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ചാലും എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വളരെയധികം എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ വർഷത്തെ ചതുർത്തിക്ക് വളരെയധികംപ്രത്യേകതകളുണ്ട്.ചിങ്ങമാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നാലാം ദിവസവും ചതുർത്തി ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ജന്മനക്ഷത്രമായ അത്തം ദിവസവും ആണ് കൂടാതെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം.

   

കൂടി ചേർന്നുവരുന്ന അത്ഭുത ഫലസിദ്ധിയുള്ള ദിവസമാണ് ഈ പറയുന്ന വിനായക ചതുർത്തി വന്നുചേരാൻ പോകുന്നത്.വിനായക വ്രതം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒമ്പതാം തീയതി ഉച്ചയോടു കൂടി തന്നെ അതിയാഹാരമെല്ലാം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് സന്ധ്യയ്ക്ക് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയും സങ്കല്പം എടുത്ത് വേണം എടുക്കുന്നതിന്. വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

ഒരു കാരണവശാലും മതി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് മത്സ്യം മാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, യഥാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അതുപോലെതന്നെ ലൈംഗിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് വൃതം നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പൂർണമായും ഈശ്വര ചിന്തയിലും മുഴുകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന.

വളരെയധികം നല്ലതാണ് മഹാവിഷ്ണുവും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ സമയം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുക അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനും ചെലവഴിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ആണ് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തിയും മടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തിരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *