സ്ത്രീകളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തുടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത്…

നമ്മുടെ ഭാരതീയ ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂഹ്യ ശസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തുടിച്ചാൽഅത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ദുഃഖങ്ങളുടെ ചില സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ചില ദുഃഖങ്ങളുടെയും മുൻകൂട്ടിയുള്ള ജല ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നത് മഹാ സൗഭാഗ്യം ആയിട്ടും അതുപോലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന വലിയ വിപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ സൂചനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്.

   

അപകടം സൂചനകൾ കണ്ടെയ്ന ഉടനെ തന്നെ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശുഭസൂചനകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചു തുടിപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും. മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ തുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളും തുടിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.

സ്ത്രീകളിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ്സിന്റെ മുകൾഭാഗം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന നല്ല ദിവസങ്ങൾവിദ്യകൊണ്ട് വിജയൻ നെടുക തൊഴിലിൽ വളരെയധികം അഭിവൃദ്ധി നേടുക വിദ്യയിൽ വളരെയധികം വിജയം നേടുക.

എന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.ഇത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ലക്ഷണമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്.നെറ്റിത്തടം എന്ന ഭാഗം തുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.വളരെയധികം ശോഭനമായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ലക്ഷണമാണ്.അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കണ്ണ് തുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത്തെ കണ്ണ്കുടിക്കുന്നതും വലത്തേ കണ്ണ് തുടിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് ഫലമാണ് നൽകുന്നത് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.