ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇന്ന് ലോകമിട്ടാക്കിയ വളരെ വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി. ക്യാൻസറിനെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് അവയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് പൊതു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ക്യാൻസറിൽ രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ വിഭാഗമാണ് കോളോ റെക്കൽ ക്യാൻസർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വൻകുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ്.

   

കോളൻ കാൻസർ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളിലും അവരുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻസർ വരുന്നതിനെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനോ കാർസിനോമ എന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ വൻകുടലിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനഭാഗമായ ഡിസൈൻ കോളൻ.

സിഗ്മോയുടെ കോളൻ റെച്ചൻ വിഭാഗങ്ങളെയാണ് കാൻസർ കൂടുതലായും ബാധിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ മൂലമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നത്. കോളൻ ക്യാൻസർ കൂടുതലായും ബാധിക്കുന്നത് 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരിലാണ് പണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ആയിരുന്നു വളരെയധികം സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നത്.

അല്ലെങ്കിലും മുൻപ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുടലിൽ ക്യാൻസർ വന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും ഇതുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരു ശതമാനം ആളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *