വീട്ടിൽ ഈ ചെടി നട്ടുവളർത്തിയാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും…

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടുകളിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഞവര അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നത്. ഒരു ചെടിക്ക് ഓരോ നാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈയൊരു ചെടി വാസ്തുപരമായി വലിയ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു ശരിയാണ് അതുപോലെതന്നെ ആയുർവേദപരമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഈയൊരു ചെറിയ ഔഷധഗുണം കൊണ്ടാണ് .

   

ഒരുപാട് മരുന്നുകൾക്ക് ഒരുപാട് നാട്ടിൻപുറം ആയിട്ടുള്ള വൈദ്യ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായുർവേദ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവികർ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുടെ ഔഷധക്കേ ഇത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. പരമായും ഔഷധപരമായും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതി വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.

വാസ്തുപരമായിട്ട് ഈ ഒരു ചെടി നട്ടുവളർത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജനം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗവും കിഴക്ക് ഭാഗവും ചേർന്നതാണ് അവിടെയും ഒരു പനിക്കൂർക്കളർത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം വളരെ സമ്പത്തും ചേരുന്നതായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തിന് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് കാരണമാകും എന്നതാണ്.

കൂടാതെ ആ വീട്ടിലെ ഗ്രഹം വീട്ടിലാ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം വന്ദിച്ചിരുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കു. സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടും വീട്ടിൽ നേട്ടം കൊണ്ടുവരുന്ന വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തേണ്ട ഒരു ചെടിയാണിത്. മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമില്ല എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീടിന്റെ വടക്കുഴക്ക് മൂലയിൽ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച വളർത്തുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *