വീടുകളിൽ പച്ചക്കുതിര വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത്…

വീടുകളിൽ അതിഥി വരുന്ന ഒരു ജീവി ആയിരിക്കും പച്ചക്കുതിര അല്ലെങ്കിൽ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന. ഈ വീഡിയോ കടന്നുവരവ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ജീവി വന്നു കയറുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ചകിനശാസ്ത്രപ്രകാരം നിമിത്തശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ ജീവികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് അടിക്കുന്നതിന് പാടുള്ളതല്ല. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ പറയുന്നതായിരിക്കും പച്ചക്കുതിര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പണം വന്നു നിറയും എന്നത് . ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല വളരെയധികം ഐശ്വര്യം നിറയുന്നതായിരിക്കും. എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമ്മോട് പറയുന്നതായിരിക്കും.

പച്ചക്കറി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സൗഭാഗ്യം ഉടൻതന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് അതായത് പച്ചക്കുതിര കൊണ്ടുവരുന്ന മഹാഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.ഇതൊരു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയസ്ട്രോളജി മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആസ്ട്രോളജിയും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രവും ഈയൊരു ജീവിയെ വളരെയധികം സുഖകരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

കൊറിയൻ ആസ്ട്രോളജിയിലും ജപ്പാനീസ് ആസ്ട്രോളജിയിലും ആഫ്രിക്കൻ ആസ്ട്രോളജിയിലും എല്ലാം ഇത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒന്നുതന്നെയാണ്.സൗഭാഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യത്തിന് പെരുമഴയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പച്ചകുത്തി വരുന്നത് വളരെയധികം സൗഭാഗ്യം വരുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പച്ച കുതിരവുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ വരുന്നതു വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *