ഇത്തരത്തിൽ കരഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രാർത്ഥനയും ഭഗവാൻ കേൾക്കും

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകുന്നതായിരിക്കും കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ചിലരിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കും ഭഗവാനെ ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽനിന്ന് വെള്ളം വരുക അതുപോലെ കണ്ണുനീർ വരിക എന്നത് ഇതുരണ്ടും തരത്തിലുള്ള കരച്ചിലുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.

   

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ തരം എന്നുപറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക വിഷമമോ ദുഃഖമോ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഭഗവാനും മുമ്പിൽ കരയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഃഖം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

ഉള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ പോയി ഭഗവാനെ ദർശനം കണ്ടാൽ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള കാരണവുമില്ലാതെ ദർശനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തിളച്ചു മറിയുന്നതിന് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മനസ്സ് തുളമറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ധാരാളമായി ഒഴുകും. നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ.

ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്ഷേത്രനിടയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പറയുന്നതിന് തെറ്റില്ലെന്ന് ക്ഷേത്രനടയിൽ ചെന്ന് കറങ്ങി പറയുന്നത് ദോഷമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *