ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് നമ്മെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും..

ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പലതരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും ഉപജയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്.

തൈറോയ്ഡ് എന്നത് കഴുത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൈറോയ്ഡിന് ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതു മാറ്റവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യമായ വളരെ ബാധിക്കുന്ന കാരണമാകുന്ന തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ത്രീകളാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തൈറോയ്ഡ് രോഗം വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത്.

   

അതും ഏകദേശം 35 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി തന്നെ കാണുന്നത്. ആരോട് ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനത്തിനുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പലതരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നതിന്.

ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത്. തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരം മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും പലരും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ അമിതമായി ചെയ്യണം അനുഭവപ്പെടുക അതായത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പോലും വളരെയധികം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *