ലോകത്ത് എവിടെ വഴിപാട് നടത്തിയാലും കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് നടത്താതെ ഒരു കാര്യവുമില്ല.

നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകുവാൻ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറുവാനായി നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാകുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കുവാൻ ഈശ്വരാധീനം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പലർക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വഴിപാടുകൾ പൂജകളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടാവുകയില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്.

   

ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു കാരണം എന്നു പറയുന്നത്പ്രശ്നം വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുടുംബദേവത അല്ലെങ്കിൽ കുല ദേവത വളരെയധികം ദുഃഖിത ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഇതിനുള്ള കാരണം എന്നു പറയുന്നത് മറ്റ് ഏത് അമ്പലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയാലും കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലോകമെമ്പാടും പോയി നിങ്ങൾ വഴിപാടുകളും പൂജകൾ ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ദേവത കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ കുല ദേവത പ്രസീദ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല.

കുടുംബ ദേവതയ്ക്ക് വേണ്ടസ്ഥാനം നൽകാതെ കുടുംബദേവതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബദേവത പ്രസിദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തലമുറയിൽ പെട്ട നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ വെച്ച് ആരാധിച്ചു വരുന്നകൂടെ കൂട്ടിയാൽ ദേവിയോ ദേവനോ ആണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *