ഈ അഞ്ചു ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാലം വരും.

വീടിന് ചുറ്റും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന ആണ്. മനോഹരമായ പൂക്കൾ തരുന്ന ചെടികളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ട് ഒക്കെ നോക്കി പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നു. അവ നമുക്ക് പൂക്കൾ നൽകുന്നു അലങ്കാരമായി നിൽക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിന് സകല ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും.

സമ്പത്തും കൊണ്ട് തരുന്ന ചില ചെടികളെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് പൂച്ചെടികൾ ആണ് ഈ ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വരാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഈ ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർന്ന് അത് പൂത്ത് പന്തളിച്ചു ഞാനീ പറയുന്ന കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അധികം വൈകാതെ നല്ലകാലം പിറക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

   

അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ദൈവവാസവും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ചെടികളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം. ആദ്യത്തെ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഊതരുത് എന്ന് പറയുന്നത് താമരയാണ്. ഈ താമരക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും കൊണ്ടുവച്ചു നോക്കൂ.

എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് വളരില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്തു ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ താമര സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ പക്ഷേ ആ താമര വളരണമെന്നില്ലഈശ്വരാ ദിനം ഉള്ള വീട്ടിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് താമര കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *