മണി പ്ലാന്റ് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം വന്നു നിറയാനായിട്ട് മണി പ്ലാന്റ് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വരുന്ന നല്ല കാലത്തെയും മോശപ്പെട്ട കാലത്ത് എല്ലാം വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ മണി പ്ലാന്റ് അറിയാൻ കഴിയും അതിന്റേതായ സൂചനകൾ തന്നു നമ്മുടെ സഹായിക്കും എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു മണി പ്ലാന്റ് പലരും

വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചിട്ട് വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മാറ്റവുമില്ല കഷ്ടത കൂടിയതേയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുപരമായിട്ട് മണി പ്ലാന്റിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ആസ്ഥാനത്ത് വച്ചാൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്.ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണ് അതായത് മണി പ്ലാന്റ്.

   

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ല നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതിന് ഫലം കിട്ടില്ല വളർത്തുന്നതും വളർത്താതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ മണി പ്ലാന്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടത്തു കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അതിനെ പരിചരിച്ച് വളർത്തിയാൽ അതിന്റെ ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും സമ്പത്തും എല്ലാം നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ്.

ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മണി പ്ലാന്റ് വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട ഇടം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മണി പ്ലാന്റ് വാസ്തുപരമായി വളർത്തേണ്ട യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗവും കിഴക്ക് ഭാഗവും സന്ധിക്കുന്ന കോർണർ അഥവാ മൂലയിലാണ് നിങ്ങൾ മണി പ്ലാന്റ് വളർത്തേണ്ടത്.തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *