തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..

നിങ്ങൾ തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നവരാണ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ദോഷമായിട്ട് വന്ന ഭാവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റ്. അത് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ടും വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു.

   

എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഈ തീപ്പെട്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീപ്പെട്ടി കഴിയുന്നതും പൂജാമുറിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് ഒരു പൂജാമുറി ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേവി ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ ചിത്രമൊക്കെ വച്ചിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കോൺ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഈ തീപ്പെട്ടി കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് തിരികൊളുത്തി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷംതീപ്പെട്ടിയുടെ കൊള്ളി അത് വിളക്കിന്റെ അറ്റത്തും വിളക്കിന്റെ താഴെയായിട്ടും വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന കാലത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *