ഈ ദിവസം സ്ത്രീകൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകും..

വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഭഗവത് ചൈതന്യം തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതിക്ക് ഇതിലും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിവസം ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അവസാനിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ.

   

സാധിക്കുന്ന സമ്പത്ത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കുടുംബം ഉയർച്ച നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്.ത്രയേതായി ഭഗവത് ചൈതന്യം നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ചൈതന്യം നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നിറയുന്ന ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം. നാളത്തെ സ്കന്ദഷഷ്ടി ദിവസം വ്രതം എടുക്കുന്നവരും വ്രതം എടുക്കാത്തവരും.

ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്കും കുടുംബത്തിനും നേടാനായി നാളെ വിളക്ക് വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വ്രതം എടുത്തു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതി വ്രതം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഒന്നാമത്തേത് വ്രതങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രഥമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കന്തശക്തി വ്രതം എടുക്കുന്നത് ആറു തീവ്രതം നോക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ്.

കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. രീതി എന്നു പറയുന്നത് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയാണ്. പോയി എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്കി മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയാണ്. മൂന്ന് രീതിയിലും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് അവസരങ്ങളുമുണ്ട് വ്രതം എടുക്കുന്നവർക്ക് എടുത്തു പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.