ഇത്ര നക്ഷത്രക്കാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപോലെ നടക്കും എന്നുള്ളത്. പലരും ഭയക്കാർ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത്.

നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പലരും ഒഴിഞ്ഞുമാറി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നടക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയത്തും ഏറെ ദോഷമായിട്ടാണ് ഇത് പതിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ നാവിൽ ഗുളികൻ നിൽക്കുകയാണ്.

   

എന്തുപറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. ഉണക്ക ഇത് ദോശമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ നാവിലെ ഗുളികൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്തുപറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. ജ്യോതിഷപരമായി ഇതിന് നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഗുളികൻ വരുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫലമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം സ്വഭാവത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമെന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് 70% ത്തോളം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *